Logo Bệnh viện Nhân dân 115
27/11/2019 09:15

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cho khách khám chữa bệnh theo chương trình "Du lịch - Y tế"

Căn cứ công văn 6030/SYT-NVY ngày 04/07/2017 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tiêu chí du lịch y tế. Bệnh viện Nhân dân 115 triển khai gói khám cho khách hàng như sau:Tiếng Việt:

NỘI DUNG KHÁM

TỔNG QUÁT TIÊU CHUẨN 1

TỔNG QUÁT TIÊU CHUẨN 2

TỔNG QUÁT ĐẶC BIỆT

TẦM SOÁT


TIM MẠCH

 

VIÊM GAN

 

THẬN NIỆU NAM KHOA

 

CƠ XƯƠNG KHỚP

 

UNG THƯ NỮ

 

UNG THƯ NAM

 

THẦN KINH GÓI 1

 

THẦN KINH GÓI 2

 


Nam

Nữ


Tổng phân tích tế bào máu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Nhóm máu

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Định lượng Glucose

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Định lượng Creatinin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Định lượng Ure (BUN)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


GOT – GPT (ASAT – ALAT)

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x


Định lượng Cholestrol toàn phần

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x


Định lượng Triglyceride

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x


Định lượng HDL- cholestrol

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x


Định lượng LDL- cholestrol

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x


Phản ứng CRP

 

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 


Định lượng Axit - Uric

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 


Điện giải đồ (Na+, K+, CL-)

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x


Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

 


HbA1C

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Điện tâm đồ

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 


Siêu âm tim

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 


X-quang tim phổi thẳng

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 


Siêu âm tổng quát

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 


Siêu âm tuyến vú

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 


Nội soi đại trực tràng

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 


CT toàn thân (CT 64 SLICE)

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Đo loãng xương 2 vị trí

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 


HBsAg

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Anti-HBs định lượng

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Anti-HBc IgG (ELISA)

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Anti-HBc IgM (ELISA)

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Anti-HCV (ELISA)

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


HbeAg

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Anti Hbe

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


PSA

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 


PSA tự do

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 


Testosteron

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 


X – quang khớp

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 


Alpha FP (AFP)

 

 

x

x

 

x

 

 

x

x

 

 


TQ – TCK, nhóm máu

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 


Định lượng GGT

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Định lượng Albumine

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 


CEA

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 


CA 19-9 (ung thư tụy)

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 


Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 


CA 125 (ung thư buồng trứng)

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 


CA 15-3 (ung thư vú)

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 


Cyfra 21-1

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Nội soi dạ dày hoặc test hơi thở HP

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Nội soi dạ dày có sinh thiết / không sinh thiết

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siêu âm Doppler mạch máu chi trên/ chi dưới

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Điện cơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x


Điện não

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 


CT sọ não không tiêm cản quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x


Chuyên khoa tai mũi họng

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 
English: GENERAL TARIFF – “ MEDICAL TOURISM” PROGRAM

Description

STANDARD HEALTH

CHECK

PACKAGE 1

STANDARD HEALTH

CHECK

PACKAGE 2

SPEACIAL HEALTH

CHECK PACKAGE

HEALTH CHECK


CARDIOLOGY

HEPATITIS 

ANDROLOGY 

RHEUMATOLOGY

FEMALE CANCER

MALE CANCER 

NEUROLOGY

PACKAGE

1

NEUROLOGY

PACKAGE

 2


Male

Female


Complete blood cell count (+ Differential)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Blood group

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Glucose (FPG)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Creatinin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Ure (BUN)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


GOT – GPT

(AST - ALT)

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x


Total Cholestrol

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x


Triglyceride

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x


HDL- Cholestrol

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x


LDL- Cholestrol

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x


C-Reactive Protein (CRP)

 

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 


Uric Acid

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 


 Ionogram (Na+, K+, CL-)

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x


Urinary Analysis (Urine 10 Parameters)

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

 


HbA1C

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


ECG

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 


Cardiography Doppler echo

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 


X- Ray Chest

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 


Abdomen ultrasound

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 


Breast ultrasound

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 


Colonoscopy

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 


Body CT Scan (CT 64 SLICE)

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


2 Point Bone densitometry

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 


HBsAg

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Anti-HBs Quantitative

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Anti-HBc IgG (ELISA)

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Anti-HBc IgM (ELISA)

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Anti-HCV (ELISA)

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


HbeAg

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Anti Hbe

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


PSA

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 


Free PSA

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 


Testosteron

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 


X – Ray Joint

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 


Alpha FP (AFP)

 

 

x

x

 

x

 

 

x

x

 

 


TQ – TCK, Blood Group

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 


 GGT

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Albumine

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 


CEA

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 


CA 19-9 (Pancreas cancer)

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 


Stool Exam

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 


CA 125 (Ovarian Cancer)

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 


CA 15-3 (Breast cancer)

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 


Cyfra 21-1

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Gastroscopy or HP breath test

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Gastric bypass biopsy / without biopsy

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Upper/lower limb blood vessels 2D doppler echo

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


Electromyography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x


EEG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 


Brain CT scan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x


Otolaryngology 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 
Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080