Logo Bệnh viện Nhân dân 115
01/08/2022 12:13

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 đối với các ông (bà) có tên theo danh sách (đính kèm).

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-HĐTDVC

TPHCM, ngày      tháng      năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện H Nhân dân 115

_______________________

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số          /QĐ-BVND115 ngày     tháng    năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhân dân 115.

Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 đối với các Ông (Bà) có tên theo danh sách (đính kèm).

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển viên chức, người trúng tuyển phải đến Bệnh viện Nhân dân 115 (Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Nhân dân 115, số 02 đường Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 38655198) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

4. Bản sao giấy khai sinh hoặc căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân);

5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe để làm việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

- Quá thời hạn nêu trên, người trúng tuyển không đến Bệnh viện Nhân dân 115 để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định./.

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-BVND115  ngày      tháng    năm  2022 của Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115)

 

Nơi nhận:      

- Sở Y tế (để b/c);

- Ông (Bà) có tên theo danh sách;

- Lưu: VT, TCCB.

                

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CHỦ TỊCH

>> Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhân dân 115

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080