Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Tổ chức Cán bộ


Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Nhân dân 115 là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, công tác Văn phòng (Văn thư, lưu trữ), công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện, Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi người lao động (Công đoàn) hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng (Đảng vụ); An toàn lao động, vệ sinh lao động; Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng và quản lý phòng cháy chữa cháy trong bệnh viện.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Tổ chức Cán bộ là 18 cán bộ, trong đó:

- Trưởng phòng: Thạc sĩ Luật. Nguyễn Văn Ngân

- Phó phòng: Cử nhân Quan hệ quốc tế Quách Ngô Yến Phương

- Tổ chức Cán bộ gồm 10 nhân sự, trong đó: 2 Thạc sĩ, 5 trình độ Đại học, 3 hệ Trung học

- Tổ Văn phòng gồm 3 nhân sự, trong đó: 2 Đại học và 1 Trung cấp

- Đơn vị Đào tạo gồm 5 nhân sự, trong đó: 2 Thạc sĩ, 1 Bác sĩ chuyên khoa 1, 1 Điều dưỡng chuyên khoa 1, 1 Điều dưỡng trung cấp.

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng:

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác văn thư lưu trữ, An toàn lao động, vệ sinh lao động; Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng và quản lý phòng cháy chữa cháy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý và sắp xếp nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện:

+ Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Sở Y tế;

+ Xây dựng đề án, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm;

+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;

+ Quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

+ Tổ chức tuyển dụng.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc và mối quan hệ làm việc giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện:

+ Lên kế hoạch, tổ chức các buổi sơ kết tổng kết, kiểm tra, đánh giá;

+ Tổ chức thực hiện luân chuyển nhân sự giữa các khoa, phòng.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện:

+ Bảo hiểm xã hội;

+ Lao động tiền lương;

+ Thi đua khen thưởng, kỷ luật;

+ An toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng và quản lý phòng cháy chữa cháy trong bệnh viện.

Các hoạt động:

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan (xác minh, nhận xét, đánh giá cán bộ nơi cư trú…).

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện:

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối viên chức, người lao động, và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc  xem xét, giải quyết.

- Tiếp nhận đào tạo học viên, nhân viên y tế theo chuyên khoa sâu; đào tạo thực hành cấp chứng chỉ hành nghề.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học các cấp (cơ sở, Sở, Bộ..).

- Tiếp nhận học viên, sinh viên, BS.CK1, CK2, Thạc sĩ đến thực hiện đề tài tốt nghiệp.

- Thực hiện các đề tài thử nghiệm đa trung tâm.

Những thành tích nổi bật:

- Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (2010, 2011, 2012, 2014, 2016);

-  01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (2014)

-  03 lần được bằng khen của UBND TPHCM

Hình ảnh đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Nhân dân 115:Phó phòng - Thạc sĩ Cao Văn Ngân
 
Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Thạc sĩ Luật - Nguyễn Văn Ngân

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080