Logo Bệnh viện Nhân dân 115
04/06/2024 08:11

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

1.  Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Nhân dân 115

- Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

2.  Tài sản đấu giá: Quyền thu mua chất thải rắn thông thường có thể tái chế, thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

3.  Giá khởi điểm: đã bao gồm thuế GTGT

STT

Loại chất thải

Đơn vị tính

Số lượng ước tính (12 tháng)

Đơn giá khởi điểm (đồng/kg)

1

Giấy vụn, vỏ hộp thuốc, giấy carton

kg

48.000

2.600

2

Vỏ chai dịch truyền bằng nhựa dẻo

kg

9.000

10.000

3

Vỏ chai dịch truyền bằng nhựa cứng

kg

2.000

8.000

4

Vỏ chai nhựa đục

kg

50

4.000

5

Vỏ can nhựa đựng dung dịch lọc thận, lọc máu

kg

3.000

3.500

6

Thủy tinh

kg

22.300

100

7

Sắt lon, sắt vụn

kg

560

9.000

8

Bột phim X Quang

kg

800

14.000

9

Bột tài liệu, hồ sơ bệnh án

kg

24.000

3.000

4.  Bảng tiêu chí, chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, như sau:

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá.

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…).

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện.

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá.

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá.

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động.

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá.

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án).

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan.

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao.

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá.

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá.

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá.

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá.

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng

2,0

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng).

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20%

10,0

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12,0

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4.1

01 Đấu giá viên

1,0

4.2

Từ 02 đến dưới 05 Đấu giá viên

2,0

4.3

Từ 05 Đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

(Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5.1

Không có Đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên.

2,0

5.2

Từ 01 đến 02 Đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên.

3,0

5.3

Từ 03 Đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên.

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

7.1

Dưới 03 nhân viên.

2,0

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên.

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn.

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính).

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính).

5,0

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định: Tổ chức đấu giá tài sản của Nhà nước.

5,0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Không đủ điều kiện

5.  Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời hạn nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày đăng Thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp.

- Địa điểm nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Bệnh viện Nhân dân 115, tại Số 818 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi vấn đề xin liên hệ Phòng Hành chính Quản trị, Số điện thoại: 38 626963.

Lưu ý:

- Người liên hệ nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân.

- Bệnh viện Nhân dân 115 không hoàn trả hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với các Tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn.


VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY VĂN BẢN THÔNG BÁO

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080