Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện

 • Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2024
  06/02/2024 14:28

  Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2024

  Trong năm 2024, bệnh viện đã không ngừng cũng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân, nội dung đánh giá chất lượng như sau:

 • Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023
  15/08/2023 13:57

  Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023

  Trong năm 2023, bệnh viện đã không ngừng cũng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân, nội dung đánh giá chất lượng như sau:

 • Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022
  23/02/2023 11:03

  Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

  Trong năm 2022, bệnh viện đã không ngừng cũng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân, nội dung đánh giá chất lượng như sau:

 • Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022
  11/08/2022 15:57

  Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, bệnh viện đã không ngừng củng có các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân

 • Công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
  26/01/2022 14:07

  Công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

  Trong năm 2021 đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện tích cực duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Tất các khoa phòng không ngừng củng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân

 • Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021
  23/12/2021 14:38

  Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021

  Trong 6 tháng đầu năm 2021 đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện tích cực duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các khoa phòng không ngừng củng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân.

 • Báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020
  08/01/2021 11:00

  Báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

  Năm 2020 đánh dấu sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện trong việc duy trì, cải tiến quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn chất lượng Quốc tề JCI. Sau đây là Báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020.

 • Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020
  20/10/2020 09:00

  Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

  Trong 6 tháng đầu năm 2020 đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện tích cực duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các khoa phòng không ngừng củng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân.

 • Công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
  19/11/2019 11:02

  Công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

  Năm 2019 đánh dấu sự nỗ lực tích cực của đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện trong việc duy trì, cải tiến quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế JCI.

 • Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019
  03/10/2019 09:18

  Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

  Trong 6 tháng đầu năm 2019 đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện tích cực duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Tất các khoa phòng không ngừng củng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân.

 • Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng và năm 2018
  07/12/2018 14:17

  Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng và năm 2018

  Năm 2018 đánh dấu sự nỗ lực tích cực của đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện trong việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Các hoạt động của bệnh viện tăng dần việc chuẩn hóa theo quy trình chất lượng.

 • Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng và năm 2017
  30/10/2017 07:03

  Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng và năm 2017

  Năm 2017 đánh dấu sự nỗ lực tích cực của đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện trong việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Các hoạt động của bệnh viện tăng dần việc chuẩn hóa theo quy trình chất lượng.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080